2019r. I kwartał

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2019 roku przeprowadził ogółem 182 czynności kontrolnych, w tym:

 • 49 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 128 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2019 roku przeprowadził kontrole w 32 podmiotach, próby pobrano w 22 podmiotach, dokonując oceny jakości handlowej 79 partii artykułów rolno spożywczych, w tym:

 • 17 partii przetworów mlecznych,
 • 10 partii mięsa,
 • 1 partii jaj,
 • 2 partii słonych przekąsek,
 • 5 partii wyrobów cukierniczych,
 • 9 partii wyrobów ciastkarskich,
 • 5 partii przetworów pomidorowych,
 • 4 partii wyrobów spirytusowych,
 • 26 partii świeżych owoców i warzyw.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 2 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 1 partii wyrobów cukierniczych:
  • brak w produkcie barwników (koszenila E120, czerni brylantowa E151, błękit brylantowy E133), których obecność producent deklarowała w oznakowaniu,
 • 1 partii przetworów pomidorowych:
  • zaniżona zawartość cukrów w produkcie.

Organoleptyka

Przeprowadzone w I kwartale 2019 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Oznakowanie produktów

W I kwartale 2019 r. zakwestionowano oznakowanie 19 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania nie stwierdzono w przypadku wyrobów cukierniczych, napojów spirytusowych przetworów pomidorowych oraz świeżych owoców i warzyw.

Jakość handlową artykułów rolno-spożywczych w I kwartale 2019 roku kwestionowano z uwagi na umieszczenie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. koszenila, czerń brylantowa, ekstrakt z papryki, karthamus, błękit brylantowy, maltodekstryna), oraz podanie w oznakowaniu nieprawdziwych informacji odnoszących się do zawartości cukrów w produkcie. Informacje zawarte w oznakowaniu art. rolno-spożywczych wprowadzały konsumenta w błąd przez bezpodstawne umieszczenie na etykiecie napojów spirytusowych deklaracji producenta „Powstaje przy użyciu wyłącznie najlepszej jakości składników: polskiej pszenicy oraz krystalicznie czystej wody (…)” w odniesieniu do produktu, uzyskanego z mieszanki zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, pszenicy orkisz, kamutu lub ich odmian hybrydowych.

W przypadku świeżych owoców i warzyw jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na całkowity brak oznakowania, nie podanie informacji o kraju pochodzenia owoców i warzywa, brak danych identyfikujących producenta a w przypadku produktów opakowanych brak informacji o podmiocie paczkującym lub wysyłającym produkt. W przypadku świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami zawartymi w szczegółowych normach handlowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) nr 543/2011 np. jabłka, gruszki oznakowanie produktów kwestionowano również z uwagi na brak obowiązkowych informacji takich jak: nazwa odmiany, klasa jakości oraz wielkości owoców.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 164 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 2 439 051,14 kg i 4 950,0 l w tym: 120 partii przetworów owocowo-warzywnych, 32 partii przetworów rybnych 6 partii wyrobów ciastkarskich oraz 6 partii wyrobów winiarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2019 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wszczął 12 postępowań administracyjnych w celu wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu art. rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej,
 • nałożył 1 grzywę w drodze mandatu karnego za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi.