2019r. II kwartał

opublikowano dn. 2019-08-05 07:36

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2019 roku przeprowadził ogółem 116 czynności kontrolnych, w tym:

 • 78 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 128 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM - PLANOWE I DORAŹNE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2019 roku przeprowadził 49 kontroli, dokonując oceny jakości handlowej 56 partii artykułów rolno-spożywczych, w tym:

 • 14 partii nawozów w tym nawozy organiczne, środku wspomagające uprawę roślin, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”,
 • 14 partii wyrobów piekarskich,
 • 12 partii mięsa i przetworów mięsnych,
 • 4 partie wyrobów winiarskich,
 • 4 partie jaj,
 • 4 partie ziemniaków,
 • 1 partii przetworów mlecznych,
 • 1 partia tłuszczów do smarowania,
 • 1 partia przetworów rybnych,
 • 1 partia świeżych owoców i warzyw.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 7 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 3 partii mięsa:
  • obecności fosforanów dodanych niedozwolonych do stosowania w produktach nieprzetworzonych tj. świeżym mięsie
  • zawyżoną zawartość tłuszczu całkowitego w stosunku do wartości zadeklarowanej w oznakowaniu w ramach wartości odżywczej produktu,
  • zaniżoną zawartość tłuszczu w stosunku do wartości zadeklarowanej w oznakowaniu w ramach wartości odżywczej produktu,
 • 1 partii pieczywa:
  • zaniżona masa pieczywa,
 • 1 partii przetworów rybnych:
  • zaniżoną  masę netto ryby bez glazury w jednym opakowaniu jednostkowym,
 • 2 partii nawozów:
  • zaniżoną zawartość azotu całkowitego w stosunku do wymagań określonych w pozwoleniu MRiRW na wprowadzenie do obrotu,
  • obecność zanieczyszczeń biologicznych.

Organoleptyka

Przeprowadzone w II kwartale 2019 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Oznakowanie produktów

W II kwartale 2019 r. zakwestionowano oznakowanie 22 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. W przypadku ocenianych partii jaj, tłuszczu do smarowania, wyrobów winiarskich oraz świeżych owoców i warzyw nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłową nazwę produktu tj.:
  • użyto nazwę nieadekwatną do rzeczywistego składu i właściwości produktu tj. umieszczono w nazwie produktu odniesienie do składnika, którego ilościowa zawartość w produkcie (0,13%) jest niewystarczająca do nadania specyficznych walorów smakowo zapachowych,
  • nie umieszczono w nazwie środka spożywczego informacji odnoszącej się do warunków przetwarzania jakiemu został on poddany tj. brak jest wskazania w nazwie wyrobu informacji o zastosowanej obróbce termicznej – pasteryzacji,
  • nie umieszczono w nazwie pieczywa opisu precyzującego jego rodzaj tj. pieczywo mieszane, pieczywo pszenno-żytnie,
  • nieprawidłowo określono rodzaj pieczywa ze względu na rodzaj użytych mąk tj. użyto nazwę z opisem „pieczywo pszenne”, podczas gdy zgodnie z recepturą winno być „pieczywo pszenno-żytnie”,
 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu tj.:
  • nie wyszczególniono w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz dozwolonych substancji dodatkowych (np. mąka żytnia, olej rzepakowy, mąka sojowa, mąka sojowa pełnotłusta, środek do przetwarzania mąki (polepszacz) kwas askorbinowy (E 300), emulgator mono- i di glicerydów kwasów tłuszczowych estryfikowanych kwasem mono- i diacetylowinowym (E472e),
  • nie podano nazw składników wchodzących w skład składnika złożonego (np. mąki żytniej i wody wchodzącej w skład składnika złożonego (np. zakwasu),
  • nie wyróżniono składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji np. za pomocą czcionki stylu lub koloru tła tak aby informacja na temat potencjalnych alergenów obecnych w produkcie była widoczna bez dokładnej analizy wykazu składników,
  • podano w wykazie składników nazwy składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. skrobia, olej,),
  • umieszczono w wykazie składników nieprawidłowe nazwy składników wykorzystanych do produkcji nie odzwierciedlające ich charakteru, tożsamości i właściwości (np. „mleko”, bez określenia jego rodzaju i stanu przetworzenia, tj. „mleko w proszku odtłuszczone”; „olej”, „żelatyna spożywcza” bez dookreślenia źródła ich pochodzenia tj. gatunku rośliny/zwierzęcia, z których zostały pozyskane; „białko wieprzowe”, bez szczegółowego opisu rodzaju tych białek tj. „białka wieprzowe pochodzące z krwi”, ”białko wieprzowe hemoglobina”),
  • nie umieszczono lub podano nieprawdziwe informacje odnoszące się do procentowej zawartości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. słonecznik, pestki dyni, siemię lniane, mąka pszenna orkiszowa),
  • nie zachowano właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej,
 • nieprawidłowości odnoszące się do obowiązkowych lub fakultatywnych deklaracji producenta tj.:
  • umieszczono informację „Produkowany metodą tradycyjną na zakwasie”, „wiejski” nawiązujących do tradycyjnego charakteru produktu, podczas gdy w rzeczywistości producent nie opiera się na tradycyjnych recepturach, wykorzystujących wyłącznie tradycyjne surowce,
  • umieszczono w oznakowaniu przetworu mięsnego sformułowania „WYROBY KRUCHE Z SERCA WARMII I MAZUR” będącej dobrowolną informacją, sugerującą konsumentowi że zarówno surowce w tym głównie surowce pochodzenia zwierzęcego jak również ich przetwarzanie odbywa się na terenie Warmii i Mazur podczas gdy 70% mięsa wykorzystanego do produkcji pochodzi z Belgii,
  • umieszczono w oznakowaniu środka spożywczego grafikę w postaci grzybów całych i przekrojonych, podczas gdy zgodnie z przedłożonymi dokumentami produkcyjnymi i podanym na etykiecie składem wyrobu do produkcji przedmiotowego środka spożywczego nie wykorzystano grzybów w ich rzeczywistej postaci fizycznej a jedynie niewielki dodatek tj. 0,13% zmielonego proszku grzybowego wchodzącego w skład mieszanki przyprawowo-aromatycznej,
  • podano w oznakowaniu nieprawdziwe informacje odnoszące się do masy netto produktu,
  • podano w oznakowaniu nieprawdziwe informacje odnoszące się do zawartości tłuszczu w produkcie,
  • podano w oznakowaniu nieprawdziwe informacje odnoszące się do masy netto ryby gez glazury oraz procentowej zawartości glazury w  rybie głęboko mrożonej glazurowanej.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również nierzetelnego przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji na temat żywności oraz błędów technicznych związanych z ich prezentacją np. użyciem czcionki o zbyt małym rozmiarze, podaniem nieprawidłowo danych producenta, podaniem niepełnej informacji o wartości odżywczej lub podanej tej informacji w niewłaściwej formie, nie podanie kodu identyfikującego partię produkcyjną. Oznakowanie ziemniaków kwestionowano głównie z uwagi na całkowity brak oznakowania lub nie umieszczenie w ich oznakowaniu wizerunku flagi państwa z którego one pochodzą, która informacja jest wymagana przepisami prawa.

W przypadku nawozów jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na nie umieszczenie w oznakowaniu informacji o decyzjach zawierających zmiany pierwszej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu danego środka wspomagającego uprawę roślin oraz nie umieszczenie informacji o masie netto środka wspomagającego uprawę roślin.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 67 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 489 441,03 kg i 13 500 l w tym: 27 partii przetworów rybnych, 18 partii wyrobów winiarskich, 14 partii przetworów owocowo-warzywnych, 7 partii grzybów niehodowlanych oraz 1 partię nasion kminki. W II kwartale 2019 r. dokonano również oceny jakości handlowej 1 partii świeżych owoców i warzyw o masie 7 920 kg eksportowanych do krajów trzecich W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2019 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 8 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wydał 13 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną na łączną kwotę 35 640,16 zł,
 • nałożył 11 grzywien w drodze mandatu karnego za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzane do obrotu nawozów niewłaściwej jakości, za brak przekazania Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej oraz o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (tj. rok 2018).