2019r. III kwartał

opublikowano dn. 2019-10-28 14:54

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2019 roku przeprowadził ogółem 225 czynności kontrolnych, w tym:

 • 88 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 137 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM - PLANOWE I DORAŹNE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2019 roku przeprowadził 38 kontroli, dokonując oceny jakości handlowej 30 partii artykułów rolno-spożywczych, w tym:

 • 5 partii miodu,
 • 6 partii piwa,
 • 4 partii kawy,
 • 10 partii mięsa i przetworów mięsnych,
 • 3 partie przetworów zbożowych,
 • 1 partie przetworów mlecznych,
 • 1 partie nawozów.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 4 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 3 partii przetworów mięsnych:
  • obecności niezadeklarowanych w wykazie składników dozwolonych substancji dodatkowych tj. fosforanów (stabilizatory), karagenów (substancji żelującej),
  • zaniżoną zawartość tłuszczu w stosunku do wartości zadeklarowanej w oznakowaniu w ramach wartości odżywczej produktu,
 • 1 partii miodu:
  • zawyżoną przewodność elektryczną właściwą.

Organoleptyka

Przeprowadzone w III kwartale 2019 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Oznakowanie produktów

W III kwartale 2019 r. zakwestionowano oznakowanie 11 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. W przypadku ocenianych partii przetworów miodu, piwa, kawy, przetworów mięsnych oraz nawozów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłową nazwę produktu tj.:
  • użyto nazwę nieadekwatną do rzeczywistego składu i właściwości produktu tj.  w nazwie piwa umieszczono w języku angielskim określenie „milk” podczas gdy do jego produkcji nie wykorzystano mleka a jedynie laktozę,
  • w oznakowaniu piwa umieszczono dwie różne nazwy środka spożywczego jedno w języku angielskim drugą w języku polskim. Żadna z nich nie zawierała pełnego opisu produktu oddającego charakter i właściwości produktu tj. jego barwy (ciemne), technologii produkcji (niefiltrowane, niepasteryzowane),
  • umieszczenie w nazwie produktu sformułowania „STAROPOLSKA” sugerującego, iż produkt ten został wyprodukowany w procesie produkcyjnym opartym na tradycyjnej i prostej metodzie produkcji, podczas gdy przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały obecność fosforu dodanego niedeklarowanego w oznakowaniu,
 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu tj.:
  • nie wyszczególniono w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz dozwolonych substancji dodatkowych (np. tłuszcz wieprzowy, stabilizatory (fosforany), cukier  gorczyca),
  • nie podano nazw składników wchodzących w skład składnika złożonego (składników elementarnych jarzynki tj.: sól, cukier, pasternak, marchew, kukurydza, cebula, por, lubczyk, kurkuma (naturalny barwnik) oraz sól hydrolizatu białka sojowego, wzmacniacza smaku (glutaminian monosodowy, 5-rybonukleotydy disodowe), cukru, regulatora kwasowości (kwas cytrynowy), barwnika (karmel amoniakalny) oraz aromatów wchodzących w skład składnika złożonego tj. magii (przyprawa do zup i potraw w płynie),
  • nie wyróżniono składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji np. za pomocą czcionki stylu lub koloru tła tak aby informacja na temat potencjalnych alergenów obecnych w produkcie była widoczna bez dokładnej analizy wykazu składników,
  • podano w wykazie składników nazwy składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. kwas mlekowy (E270), ekstrakty roślinne, mleko),
  • umieszczono w wykazie składników nieprawidłowe nazwy składników wykorzystanych do produkcji nie odzwierciedlające ich charakteru, tożsamości i właściwości (np.  podano „owies”, „pszenica” podczas gdy do produkcji przedmiotowego środka spożywczego wykorzystano „płatki owsiane pełnoziarniste”, „płatki pszenne pełnoziarniste”,
  • nie umieszczono lub podano nieprawdziwe informacje odnoszące się do procentowej zawartości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. mięso, kawa, płatki owsiane),
  • nie zachowano właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego, którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej,
 • nieprawidłowości odnoszące się do obowiązkowych lub fakultatywnych deklaracji producenta tj.:
  • podano w oznakowaniu nieprawdziwe informacje odnoszące się do zawartości tłuszczu w produkcie.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również nierzetelnego przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji na temat żywności np. nieprawidłowe przedstawienie daty minimalnej trwałości, brak informacji dotyczących warunków przechowywania produktu, terminu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania czy też instrukcji użycia, umieszczenie w oznakowaniu informacji w postaci skrótów, które nie są jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta a nie zostały wyjaśnione, podanie informacji na temat żywności w języku angielskim. Oznakowanie środków spożywczych kwestionowano również z uwagi na błędy techniczne związane z ich prezentacją np. użyciem czcionki o zbyt małym rozmiarze, podaniem nieprawidłowo danych producenta.

W przypadku nawozów jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na nieprawidłowe umieszczenie w oznakowaniu informacji dotyczących danych identyfikacyjnych nawozów tj. typu nawozu.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 165 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 2 449 718,2 kg i 14 017,5 l w tym: 10 partii przetworów rybnych, 15 partii wyrobów winiarskich, 114 partii przetworów owocowo-warzywnych, 16 partii grzybów niehodowlanych, 9 partii wyrobów ciastkarskich oraz 1 partię masła. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W III kwartale 2018 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 3 kontrole na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole obejmowały ocenę jakości handlowej 3 partii przetworów mięsnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono, nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W III kwartale 2019 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowo w ramach prowadzonego nadzoru nad rynkiem mięsa przeprowadzono 13 kontroli w zakresie warunków chowu i tuczu gęsi w tym 4 kontrole w zakładzie produkcyjnym dokonując oceny jakości handlowej 11 partii mięsa gęsiego oraz 9 kontroli na fermach drobiu dokonując oceny warunków chowu i tuczu 9 stad gęsi. Przeprowadzone kontrole nie ujawniły nieprawidłowości.

 

SANKCJE:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 4 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wydał 10 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną na łączną kwotę 7 500 zł,
 • nałożył 4 grzywny w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzane do obrotu nawozów niewłaściwej jakości, za wprowadzane do obrotu nawozów niewłaściwej jakości).