2019r. IV kwartał

opublikowano dn. 2020-01-30 12:08

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2019 roku przeprowadził ogółem 164 czynności kontrolnych, w tym:

 • 57 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 107 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM - PLANOWE I DORAŹNE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w IV kwartale 2019 roku przeprowadził 37 kontroli, dokonując oceny jakości handlowej 41 partii artykułów rolno-spożywczych, w tym:

 • 2 partie lodów,
 • 5 partii przetworów owocowo-warzywnych,
 • 8 partii przetworów zbożowych,
 • 17 partii ryb i przetworów rybnych,
 • 2 partie soków,
 • 7 partii wyrobów garmażeryjnych.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 6 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 3 partii przetworów owocowo warzywnych:
  • zawyżoną zawartość ekstraktu ogólnego w soku,
  • zawyżoną zawartość dozwolonej substancji dodatkowej tj. sorbinianu potasu (substancja konserwująca),
 • 1 partii przetworów zbożowych:
  • zbyt dużą granulacje mąki,
 • 2 partii wyrobów garmażeryjnych:
  • zaniżona zawartość nadzienia (farszu) w produkcie.

Organoleptyka

Przeprowadzone w IV kwartale 2019 r. kontrole ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych w 1 partii przetworów rybnych. Jakość handlową ryby głębokomrożonej kwestionowano z uwagi na obecność pozostałości łusek na skórze.

Oznakowanie produktów

W IV kwartale 2019 r. zakwestionowano oznakowanie 8 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. W przypadku ocenianych partii przetworów owocowo-warzywnych, przetworów zbożowych, ryb i przetworów rybnych, wyrobów garmażeryjnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłową nazwę produktu tj.:
  • w nazwie przetworu rybnego podano nieprawidłowe, niepełne oznaczenie handlowe – podano  „pstrąg” podczas gdy  winno być „pstrąg tęczowy”,
  • nie umieszczenie w nazwie środka spożywczego informacji odnoszącej się do warunków przetwarzania jakiemu został on poddany tj. brak jest wskazania w nazwie wyrobu informacji o zastosowanej obróbce termicznej – pasteryzacji,
 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu tj.:
  • nie wyszczególniono w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz dozwolonych substancji dodatkowych (np. soli warzonej jodowanej, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca E202, aromat),
  • podano w wykazie składników nazwy składników nie wykorzystanych podczas produkcji (np. sól morska, skrobia ziemniaczana, siarczyny),
  • nie umieszczono informacji odnoszących się do procentowej zawartości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. „ziemniaki odtworzone z suszu ziemniaczanego”, „cebula” i „ser twarogowy (z MLEKA)”,),
  • nie zachowano właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego, którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej,
 • nieprawidłowości odnoszące się do obowiązkowych lub fakultatywnych deklaracji producenta tj.:
  • składając dozwolone oświadczenie żywieniowe  „Naturalne źródło omega 3” (mającego taki sam sens jak oświadczenie „źródło kwasów tłuszczowych omega – 3”) nie umieszczono informacji o ilości substancji, których dotyczy użyte oświadczenie żywieniowe  tj. ilości kwasu alfa linolenowego lub ilości kwasów eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego,
  • umieszczenie w oznakowaniu soków dobrowolnej informacji: „bez konserwantów” sugerującej, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości,
  • umieszczenie w oznakowaniu produktów fakultatywnej informacji: „Certyfikat HACCP zgodny z PN-EN ISO 22000:2006” sugerującej, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również nierzetelnego przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji na temat żywności np. nieprawidłowego  przedstawienia daty minimalnej trwałości, brak informacji dotyczących warunków przechowywania produktu, braku, niepełnym podaniu lub niewłaściwym przedstawieniu obowiązkowej informacji o wartości odżywczej a także użycia nieprawidłowego sformułowana poprzedzającego wykaz składników, datę minimalnej trwałości, ilość nominalną towaru paczkowanego oraz informacji dotyczącej metod produkcji ryb wykorzystanych do produkcji przetworów rybnych. Oznakowanie środków spożywczych kwestionowano również z uwagi na błędy techniczne związane z ich prezentacją np. użyciem czcionki o zbyt małym rozmiarze, podaniem nieprawidłowo danych producenta, nieprawidłową prezentacją i sposób wyrażania wartości odżywczej produktu, zastosowano niewłaściwe oznaczenie jednostki miary w oznakowaniu towaru paczkowanego.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 159 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 867 255,6 kg i 9 144,0 l w tym: 40 partii ryb i przetworów rybnych, 6 partii wyrobów winiarskich, 84 partii przetworów owocowo-warzywnych, 27 partii wyrobów ciastkarskich oraz 2 partie przetworów ziemniaczanych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W IV kwartale 2019 roku nadzorem objęto 8 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole. W toku 1 kontroli w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych stwierdzono nieprawidłowości. Ujawnione niezgodności dotyczy nie przesłania Wojewódzkiemu Inspektorowi informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych w minionym kwartale.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 3 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wydał 2 decyzje nakazujące zmianę oznakowania art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wydał 18 decyzji administracyjnych nakładające karę pieniężną na łączną kwotę 54 400,0 zł,
 • nałożył 4 grzywny w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzane do obrotu nawozów niewłaściwej jakości, za nie przekazanie Wojewódzkiemu Inspektorowi kwartalnej informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych, za wprowadzanie do obrotu produktów niespełniających wymagań zadeklarowanej przez producenta Polskiej Normy).