2020r. I kwartał

opublikowano dn. 2020-07-22 07:57

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2020 roku przeprowadził ogółem 132 czynności kontrolne, w tym:

 • 54 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 78 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM - PLANOWE I DORAŹNE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2020 roku przeprowadził 32 kontrole, dokonując oceny jakości handlowej 49 partii artykułów rolno-spożywczych, w tym:

 • 20 partie pieczywa,
 • 4 partii piwa,
 • 5 partii przetworów owocowo-warzywnych,
 • 2 partii tłuszczu do smarowania,
 • 16 partie świeżych owoców i warzyw,
 • 2 partii napojów bezalkoholowych.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 2 partii artykułów rolno-spożywczych w tym:

 • 1 partii przetworów owocowo warzywnych:
  • zawyżoną zawartość chlorków,
 • 1 partii napojów bezalkoholowych:
  • zawyżoną zawartość cukru.

Organoleptyka

Przeprowadzone w I kwartale 2020 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

Oznakowanie produktów

W I kwartale 2020 r. zakwestionowano oznakowanie 24 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. W przypadku ocenianych partii pieczywa, piwa, przetworów owocowo-warzywnych, świeżych owoców i warzyw oraz napojów bezalkoholowych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłową nazwę produktu tj.:
  • nie umieszczenie w nazwie pieczywa opisu precyzującego jego rodzaj tj. pieczywo mieszane, pieczywo pszenno-żytnie,
  • użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu i właściwości produktu tj. umieszczenie w nazwie pieczywa sformułowania wiejski sugerującego, że produkt ten został wyprodukowany w procesie produkcyjnym opartym na tradycyjnej i prostej metodzie produkcji, podczas gdy do produkcji zastosowano surowce, w których składzie znajdują się dodatki do żywności,
  • użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu i właściwości produktu tj. umieszczenie w nazwie produktu odniesienie do składnika, którego ilościowa zawartość w produkcie (1,0%) jest niewystarczająca do nadania specyficznych walorów smakowo zapachowych,
  • użycie w nazwie pieczywa żytnio-pszennego dwóch odmiennych wzajemnie wykluczających się opisów tj.: sformułowania „chleb żytni” oraz sformułowania „pieczywo pszenno-żytnie”, z których żadne nie odzwierciedla prawdziwego rodzaju i właściwości produktu,
  • nie dodanie w nazwie produktu opisu odnoszącego się do użytego w procesie produkcyjnym składnika charakterystycznego tj. „z marchewką”,
 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu tj.:
  • nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników wchodzących w skład składnika złożonego, składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz dozwolonych substancji dodatkowych (np. drożdże, słód żytni, mąka żytnia, cukier, syrop glukozowy, ekstraktu chmielu, woda, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy (E 300), regulator kwasowości: kwas cytrynowy (E330), kwas mlekowy (E270), mleczan wapnia (E327), barwników karmelu amoniakalny (E150c, tetrazyna (E10), błękit brylantowy FCF (E133), stabilizator: guma arabska (E414), estry glicerolu i żywicy roślinnej (E445), przeciwutleniacz: alfa tokoferol (E307), substancja konserwująca: sorbinian potasu (E202), aromaty),
  • nie podanie w wykazie składników nazwy składników nie wykorzystanych podczas produkcji w tym dozwolonych substancji dodatkowych (np. olej rzepakowy, mąka sojowa, esencja migdałowa, ocet, białka mleka, emulgator E472e, węglan wapnia E170, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, barwnik: E141, substancje słodzące: acesulfan K, cyklaminian sodu),
  • nie podanie w wykazie składników źródeł pochodzenia olejów roślinnych oraz źródeł pochodzenia tłuszczów roślinnych wchodzących w skład składnika złożonego pn. margaryna,
  • nie podanie w odniesieniu do składnika „ziarno parzone” gatunku roślin, z których został on uzyskany tj.: żyto krojone, słonecznik,
  • nie podanie w odniesieniu do składnika pn. „twaróg” opisu wskazującego na jego rodzaj ze względu na zawartość tłuszczu tj. „twaróg półtłusty”,
  • podanie nieprawdziwe informacje odnoszące się do procentowej zawartości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. mąka pszenna, mąka żytnia, twaróg),
  • umieszczenie w wykazie składników niewłaściwej nazwy składnika wykorzystanego do produkcji przedmiotowego środka spożywczego tj. np. podano „kukurydza” podczas gdy do produkcji wykorzystano „kaszkę kukurydzianą”; podano „aromat naturalny” podczas gdy do produkcji wykorzystano aromat nie będący aromatem naturalnym,
  • błędnie podanie w wykazie składników składu składnika złożonego wykorzystanego do produkcji,
  • nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego, którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej,
  • zastosowanie w oznakowaniu grafiki błędnie sugerującej pochodzenie składnika produktu wymieniany w jego nazwie tj. grafika sugeruje, że składnik pochodzi z Meksyku podczas gdy w rzeczywistości pochodzi z Izraela,
 • nieprawidłowości odnoszące się do obowiązkowych lub fakultatywnych deklaracji producenta tj.:
  • bezpodstawne umieszczenie w oznakowaniu produktu zapisów: „Tradycyjne piwo kuflowe mocne w nowej puszce”, „Tradycyjna receptura”, nawiązujących do tradycyjnego charakteru produktu, w odniesieniu do produktu wyprodukowanego z użyciem wysokoprzetworzonych składników tj. syropu glukozowo-fruktozowy, ekstraktu chmielu, dodatku do żywności tj. barwnika karmel amoniakalny E 150c, substancji pomagających w przetwarzaniu tj. preparaty enzymatyczne,
  • umieszczenie w oznakowaniu produktu w głównym polu widzenia określeń sugerujących, że do produkcji użyto składnik w postaci naturalnej tj. „chmiel magnum” podczas gdy w rzeczywistości do produkcji użyty został ekstrakt chmielowy, czyli składnik w postaci przetworzonej.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również nierzetelnego przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji na temat żywności np. nieprawidłowego przedstawienia daty minimalnej trwałości, braku informacji dotyczących warunków przechowywania produktu, braku, niepełnym podaniu lub niewłaściwym przedstawieniu obowiązkowej informacji o wartości odżywczej a także użycia nieprawidłowego sformułowana poprzedzającego wykaz składników, datę minimalnej trwałości, ilość nominalną towaru paczkowanego, obecność w produkcie niezamierzonych pozostałości substancji mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji oraz braku kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej. Oznakowanie środków spożywczych kwestionowano również z uwagi na błędy techniczne związane z ich prezentacją np. użyciem czcionki o zbyt małym rozmiarze, podaniem nieprawidłowo danych producenta, nieprawidłową prezentacją w oznakowaniu produktu daty minimalnej trwałości tj. przedstawieniem jej za pomocą nacięć na brzegu etykiety.
W przypadku świeżych owoców i warzyw jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na całkowity brak oznakowania.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 109 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 566 563,4 kg i 11 487,6 l w tym: 69 partii przetworów owocowo-warzywnych,14 partii ryb i przetworów rybnych, 13 partii wyrobów winiarskich oraz 13 partii wyrobów ciastkarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli kwestionowano jakość handlową 1 partii wyrobów winiarskich z uwagi na brak wymaganej przepisami prawa dokumentacji zawierającej miedzy innymi dane dotyczące jakości produktu.

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W I kwartale 2020 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 5 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole obejmowały ocenę jakości handlowej 5 partii przetworów mięsnych. W odniesieniu do 2 spośród  ocenianych partii stwierdzono nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych w tym: zawyżoną zawartość wody, zaniżoną zawartość białka oraz obecności niezadeklarowanych w wykazie składników dozwolonych substancji dodatkowych tj. fosforanów (stabilizatory), karagenów (substancji żelującej).

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2020 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 13 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 2 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wydał 5 decyzji nakazujących zmianę oznakowania art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • nałożył 2 grzywny w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzane do obrotu nawozów niewłaściwej jakości).