2020r. II kwartał

opublikowano dn. 2020-08-18 08:50

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w II kwartale 2020 roku przeprowadził ogółem 68 czynności kontrolnych, w tym:

 • 48 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 20 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM - PLANOWE I DORAŹNE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w II kwartale 2020 roku przeprowadził 26 kontrole, dokonując oceny jakości handlowej 36 partii artykułów rolno-spożywczych, w tym:

 • 2 partie przetworów mlecznych,
 • 10 partii przetworów mięsnych,
 • 1 partie przetworów owocowo-warzywnych,
 • 1 partii wina,
 • 7 partii wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
 • 6 partii ziemniaków,
 • 5 partii jaj,
 • 4 partie nawozów, w tym nawozy organiczne, środku wspomagające uprawę roślin, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych. Kontrola nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin poza oceną prawidłowości znakowania oraz sprawdzeniem parametrów fizykochemicznych miała na celu również sprawdzenie prawidłowości wprowadzania ich do obrotu oraz przestrzegania warunków dotyczących obrotu tymi środkami.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 1 partii artykułu rolno-spożywczego, tj.:

 • 1 partii środka wspomagającego uprawę roślin:
  • obecność zanieczyszczeń biologicznych.

 

Organoleptyka

Nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych stwierdzono w przypadku 1 partii artykułu rolno-spożywczego, tj.:

 • 1 partia przetworów warzywnych:
  • nieprawidłowy wygląd i konsystencja.

 

Oznakowanie produktów

W II kwartale 2020 r. zakwestionowano oznakowanie 5 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. W przypadku ocenianych partii przetworów mięsnych, wyrobów cukierniczych, ziemniaków oraz nawozów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu, tj.:
  • nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników wchodzących w skład składnika złożonego, składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz dozwolonych substancji dodatkowych (np. tłuszcz wieprzowy, ekstrakt z papryki, jelito wieprzowe, gorczyca, soja),
  • podanie nieprawdziwe informacje odnoszące się do procentowej zawartości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. mięso),
  • nie podanie w oznakowaniu wyrobu informacji odnoszącej się do kraju pochodzenia podstawowego składnika tj. wiórki kokosowe, w odniesieniu do produktu, w którego oznakowaniu wskazano kraj jego pochodzenia.

W przypadku nawozów jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na nie umieszczenie informacji o masie netto środka wspomagającego uprawę roślin oraz okresie przydatności do stosowania. Natomiast w odniesieniu do ziemniaków jakość handlową kwestionowano z uwagi na całkowity brak oznakowania.

 

KONTROLE NA WNIOSEK

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 40 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 295 949,60 kg i 6 718,80 l w tym: 13 partii ryb i przetworów rybnych, 9 partii wyrobów winiarskich, 17 partii wyrobów ciastkarskich oraz 1 partię grzybów niehodowlanych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W II kwartale 2020 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 2 kontrole nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ:

 • wydał 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin,
 • wydał 1 decyzję nakazujących zmianę oznakowania art. rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej,
 • wydał 10 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną na łączną kwotę 7 600,00zł,
 • nałożył 2 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 400,00 zł (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzane do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin niewłaściwej jakości).