2020r. III kwartał

opublikowano dn. 2020-11-03 16:45

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2020 roku przeprowadził ogółem 123 czynności kontrolne, w tym:

 • 79 czynności kontrolnych na rynku krajowym,
 • 44 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA RYNKU KRAJOWYM - PLANOWE I DORAŹNE

W III kwartale 2020 roku przeprowadzono 37 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (planowe i doraźne), z czego 15 kontroli odbyło się w punktach oferujących środki spożywcze bezpośrednio konsumentowi ostatecznemu, tj. sklepach i punktach gastronomicznych. W toku prowadzonych kontroli sprawdzono jakość handlową 121 partii artykułów rolno-spożywczych, w tym:

 • 11 partii wyrobów garmażeryjnych,
 • 33 partii mięsa i przetworów mięsnych,
 • 3 partie oleju,
 • 1 partii oliwy z oliwek,
 • 11 partii soków i nektary,
 • 11 partii syropów owocowych,
 • 10 partii produktów przemysłu cukrowniczego,
 • 5 partii przypraw,
 • 18 partii świeżych owoców i warzyw,
 • 11 partii ziemniaków,
 • 1 partii przetworów owocowo-warzywnych,
 • 6 partii przetworów mlekopodobnych.

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych.

W toku prowadzonych kontroli zakwestionowano jakość handlową 22 partii artykułów rolno spożywczych, co stanowiło 18,2% wszystkich skontrolowanych partii. Jakość handlową ocenianych w toku kontroli partii z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone zarówno podczas oceny organoleptycznej, w badaniach fizykochemicznych, jak i podczas weryfikacji prawidłowości oznakowania.

 

WYNIKI KONTROLI

Parametry fizykochemiczne

Niewłaściwą jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych z uwagi na niezgodne z deklaracją producenta parametry fizykochemiczne odnotowano w przypadku 9 produktów w tym:

 • 3 partii mięsa i przetworów mięsnych:
  • obecności fosforanów dodanych niedozwolonych do stosowania w produktach nieprzetworzonych tj. świeżym mięsie,
  • zawyżona w mięsie mielonym zawartość tkanki łącznej wyrażonej jako stosunek zawartości kolagenu do zawartości białka,
  • zawyżona w mięsie mielonym zawartość tłuszczu w stosunku do deklaracji producenta;
 • 5 partii wyrobów garmażeryjnych:
  • obecności w wyrobie garmażeryjnym niezadeklarowanych surowców pochodzenia wieprzowego i drobiowego,
  • zaniżoną zawartość tłuszczu w stosunku do wartości zadeklarowanej w oznakowaniu w ramach wartości odżywczej produktu;
 • 1 partii oleju:
  • zaniżona zawartość kwasów tłuszczowych omega 3 w stosunku do wartości zadeklarowanej w oznakowaniu w ramach wartości odżywczej.

 

Organoleptyka

Jakość handlową w zakresie cech organoleptycznych kwestionowano w 1 partii przetworów owocowo-warzywnych z uwagi na nieprawidłowości w zakresie wyglądu i konsystencji produktu.

 

Oznakowanie produktów

W III kwartale 2020 r. zakwestionowano oznakowanie 17 poddanych kontroli partii artykułów rolno-spożywczych. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania stwierdzono w przypadku ocenianych partii wyrobów garmażeryjnych, mięsa i przetworów mięsnych, oleju, syropów owocowych, produktów przemysłu cukrowniczego, przypraw oraz świeżych owoców i warzyw. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi z uwagi na:

 • nieprawidłową nazwę produktu tj.:
  • umieszczenie w oznakowaniu syropu owocowego dwóch różnych nazw środka spożywczego tj. jednej znajdującej się na frontowej części opakowania sugerującej, że produkt został wytworzony wyłącznie ze świeżych owoców lub soku owocowego, bez użycia aromatu oraz drugiej na tylnej części opakowania wskazującej, że smak wyrobu pochodzi jednak od zastosowanego w produkcji aromatu,
  • nie podanie w głównym polu widzenia na frontowej i tylnej powierzchni opakowania nazwy artykułu rolno-spożywczego w języku polskim,
  • nie umieszczenie w nazwie przypraw informacji odnoszącej się do warunków przetwarzania jakim zostały one poddane tj. brak jest wskazania w nazwie wyrobu informacji o zastosowanym rozdrobnieniu surowca – zmieleniu,
  • zastosowanie w nazwie wyrobu niezrozumiałych skrótów, tj. b/k, zamiast „bez kości”;
 • nieprawidłowości odnoszące się do składu produktu tj.:
  • umieszczenie w oznakowaniu informacji o wykorzystaniu do produkcji wyrobów garmażeryjnych niedozwolonej substancji dodatkowe (barwnik ryboflawina),
  • nie wyszczególnienie w wykazie składników wyrobu gotowego wszystkich składników wykorzystanych podczas produkcji w tym składników wchodzących w skład składnika złożonego, składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz dozwolonych substancji dodatkowych (np. sól, tłuszcz wieprzowy kolendra, kminek, majeranek, gorczyca, liść laurowy, papryka chili, pieprz czarny, pieprz zielony, seler),
  • nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego, którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej;
 • nieprawidłowości odnoszące się do obowiązkowych lub fakultatywnych deklaracji producenta tj.:
  • umieszczenie w oznakowaniu przypraw sformułowania „bez konserwantów” w odniesieniu do produktu, w którym obecność konserwantów jest niedozwolona co powoduje, że konsument zostaje wprowadzony w błąd poprzez sugerowanie że środek spożywczy na szczególne właściwości podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze mają takie same właściwości.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły również nierzetelnego przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji na temat żywności np. informacji o wartości odżywczej produktu, informacji o zawartości tłuszczu oraz zawartości tkanki łącznej wyrażonej jako stosunek zawartości kolagenu do zawartości białka w oznakowaniu mięsa mielonego. Oznakowanie środków spożywczych kwestionowano również z uwagi na błędy techniczne związane z ich prezentacją np. podaniem nieprawidłowo danych producenta, użycia nieprawidłowego sformułowana poprzedzającego ilość nominalną towaru paczkowanego. W przypadku świeżych owoców i warzyw jakość handlową kwestionowano głównie z uwagi na nie podanie lub podanie nieprawdziwych informacji o kraju pochodzenia owoców i warzywa.

 

KONTROLE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W OBROCIE Z ZAGRANICĄ

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 87 partii art. rolno-spożywczych o łącznej masie 558,2 ton oraz 182,38 hektolitrów w tym: 39 partii ryb i przetworów rybnych, 24 partii wyrobów winiarskich, 12 partii wyrobów ciastkarskich, 11 partii grzybów niehodowlanych oraz 1 partii przetworów owocowo-warzywnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

REALIZACJA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

 • nadzór nad rynkiem mięsa
  Nadzorem w zakresie klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP objęto 7 ubojni wieprzowiny oraz 1 ubojnie wołowiny. Przeprowadzone kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
  Przeprowadzono 1 kontrolę w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości.
  Przeprowadzono kontrole sprawdzające parametry warunków produkcji gęsi owsianej na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/08 i regulaminie znaku wspólnego towarowego „Młodej polskiej gęsi owsianej”. Kontrole prowadzono w 1 zakładzie drobiarskim prowadzącym tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz na 8 fermach drobiu. W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono nieprawidłowości.
 • nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzoru nad produkcją ekologiczną
  W ramach prowadzonego nadzoru przeprowadzono 1 kontrolę nie stwierdzając nieprawidłowości.
 • nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez rzeczoznawców
  Poza kontrolami działalności rzeczoznawców prowadzonymi w ramach nadzoru nad rynkiem mięsa, tj. kontrolami sprawdzającymi prawidłowość klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP WIJHARS w Olsztynie przeprowadził również 4 kontrole rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych. W toku 1 kontroli ujawniono nieprawidłowości dotyczące prowadzonej przez rzeczoznawców dokumentacji.
 • nadzór nad rynkiem wina
  Przeprowadzono 1 kontrole mającą na celu dokonanie oceny sposobu zagospodarowania drożdżowego osadu winiarskiego oraz wytłoków z winogron tj. produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina.

 

SANKCJE

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ wydał:

 • wydał 1 decyzję administracyjną zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego,
 • wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom,
 • wydał 15 decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej,
 • nałożył 1 grzywnę w drodze mandatu karnego za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi).