2020r. IV kwartał - jakość handlowa fermentowanych napojów winiarskich

opublikowano dn. 2021-02-08 11:42

W IV kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej fermentowanych napojów winiarskich. Objęto nią 2 placówki handlu detalicznego oraz 4 producentów.

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 6 partii fermentowanych napojów winiarskich w tym 3 partie miodów pitnych i 3 partie cydru. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 6 partiach fermentowanych napojów winiarskich w tym 3 partiach miodów pitnych i 3 partiach cydru. Jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych 3 zakwestionowano w 3 partiach miodów pitnych, co stanowi 50,0% wszystkich skontrolowanych w tym zakresie fermentowanych napojów winiarskich.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej kwasowości ogólnej, zaniżonego poziomu słodkości, zaniżonej zawartości cukrów w stosunku do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych jakie powinny spełniać te napoje.

Oznakowanie

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 6 partii w tym 3 partie miodów pitnych i 3 partie cydru. Zakwestionowano jakość handlową 3 partie miodów pitnych, co stanowi 50,0% wszystkich skontrolowanych partii.
Jakość handlową miodów pitnych w zakresie znakowania kwestionowano z uwagi na:

  • bezpodstawne przypisywanie produktowi właściwości, których on nie posiada, tj. umieszczenie w oznakowaniu informacji: „półtorak” oraz „dwójniak” w odniesieniu do produktów nie spełniających wymagań zawartych w przepisach w zakresie poziomu słodkości oraz ilości cukrów ogółem tj. zaniżony poziom słodkości oraz zaniżona zawartość cukru ogółem,
  • brak kodu identyfikującego partię produktu, umożliwiającego identyfikację produktu.