2020r. IV kwartał - jakość handlowa ryb i przetworów rybnych

opublikowano dn. 2021-01-15 13:00

W IV kwartale 2020 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadził kontrolę jakości handlowej ryb i przetworów rybnych w tym ryby mrożone glazurowane, marynaty i konserwy rybne. Kontrolą objęto 16 podmiotów w tym 4 placówki handlu detalicznego oraz 12 producentów.

Cechy organoleptyczne:

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 14 partii, w tym 5 partii ryb mrożonych glazurowanych, 3 partie konserw rybnych oraz 6 partii marynat rybnych. W przedmiotowym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Parametry fizykochemiczne:

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 14 partiach (w tym 5 partii ryb mrożonych glazurowanych, 3 partie konserw rybnych oraz 6 partii marynat rybnych). Zakwestionowano ogółem 8 partii ryb i przetworów rybnych (57,1%), w tym 1 partię ryb mrożonych, glazurowanych, 1 partię konserw rybnych oraz 6 partii marynat rybnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

 • zawyżonej zawartość tłuszczu oraz soli w stosunku do deklarowanej,
 • zaniżonej zawartości białka oraz tłuszczu w stosunku do deklarowanej,
 • zawyżonej zawartość glazury ryb mrożonych,
 • zaniżonej masy neto ryby bez glazury,
 • zaniżonej masy netto wyrobu gotowego.

Oznakowanie:

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 20 partii ryb i przetworów rybnych, w tym 5 partii ryb mrożonych, glazurowanych, 6 partii konserw rybnych oraz 9 partii marynat rybnych. Zakwestionowano ogółem 11 partii (55% wszystkich skontrolowanych partii), w tym 1 partię ryb mrożonych, glazurowych, 4 partie konserw rybnych oraz 6 partii marynat rybnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

 • nazwa produktu w języku polskim nie jest tożsama z nazwą produktu w języku włoskim prezentowaną w głównym polu widzenia opakowania tj. brak jest wskazania pochodzenia papryczki wykorzystanej do produkcji;
 • nie wyszczególniono w wykazie składników wyrobu gotowego składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji tj. mąka pszenna wykorzystanego podczas produkcji;
 • podania w oznakowaniu nieprawdziwych informacji tj.:
  • podanie zaniżonej wartości masy netto składników stałych i ryb w przypadku marynat rybnych,
  • podanie wśród informacji dot. wartości odżywczej produktu zaniżonej zawartości tłuszczu i soli oraz zawyżonej zawartości tłuszczu i białka,
  • podania zaniżonej zawartości glazury ryb mrożonych,
  • podanie zawyżonej masy netto ryby bez glazury;
 • nie zachowania właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej;
 • nie umieszczenia w nazwie środka spożywczego informacji odnoszących się do warunków przetwarzania jakiemu został on poddany tj. brak jest wskazania w nazwie lub opisie towarzyszącym nazwie informacji o zastosowanej obróbce termicznej;
 • nie umieszczenia w oznakowaniu informacji dotyczącej warunków przechowywania lub terminu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania;
 • nierzetelnego znakowania wyrobów tj. błędnie wskazano miejsce na etykiecie, w którym znajdują się informacje odnoszące się do metody połowu ryb, narzędzie połowowego wykorzystanego do połowu ryb lub umieszczenie w oznakowaniu informacji bez wskazania czego one dotyczą;
 • stosowanie nieprawidłowego sformułowania poprzedzającego wykaz składników.