Co oznacza znak „Produkt polski” i kiedy można go stosować

opublikowano dn. 2019-09-18 12:59

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wpisując się w ogólnopolską kampanię informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Produkt polski” promującą produkty wytworzone z polskich surowców celem, której jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia „produkt polski” wśród producentów i konsumentów, przekazuje informację o nowych regulacjach dotyczących dobrowolnego znakowania żywności określeniem „Produkt polski”.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano do dobrowolnego zamieszczania w oznakowaniu środków spożywczych znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą spełniać określone wymagania tak więc są to:

  • produkty nieprzetworzone, których produkcja pierwotna (tj. produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie itp.) odbyła się na terytorium Polski. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego informację „Produkt polski” można umieścić w oznakowaniu produktu jeśli:
    • mięso zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    • produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż mięso (np. mleko, jaja) zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • produkty przetworzone (np. wyroby piekarskie, ciastkarskie, garmażeryjne, przetwory mięsne itd.), które zostały wyprodukowane na terytorium Polski
    • wyłącznie ze składników pochodzących z produkcji podstawowej (pierwotnej), która miała miejsce w Polsce;
    • jeżeli do produkcji zastosowano składniki inne niż pochodzenia krajowego to łączna masa tych składników w chwili ich użycia nie może przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników, nie licząc masy wody użytej do produkcji. Składników tych nie można zastąpić składnikami, odpowiednio, będącymi produktami podstawowymi lub pochodzącymi z takich produktów, których produkcja podstawowa odbyła się na terenie kraju.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawiera art. 7b ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Oznakowanie produktów spełniających określone w ustawie wymagania jest możliwe poprzez podanie informacji „Produkt polski” bądź zamieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację, którego wzór określono w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2148).