Deklaracja dostępności

opublikowano dn. 2019-10-01 12:51
zaktualizowano dn. 2020-10-14 17:43
Oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie o dostępności strony internetowej wijhars.olsztyn.pl zostało sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej wijhars.olsztyn.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wijhars.olsztyn.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.10.2019 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, która dotyczyła dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej wijhars.olsztyn.pl w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019.
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu 12.10.2020r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn
tel. (89)522-89-20, (89)527-44-64; fax. (89)521-33-25
e-mail: redakcja@wijhars.olsztyn.pl

Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Giżyński.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Informacje dodatkowe
  1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej wijhars.olsztyn.pl mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.
  2. Data publikacji strony internetowej: 01.08.2009.
  3. Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.06.2019.
    Treści na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco.
  4. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie zawiera ona żadnych skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
  5. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
    siedziba Inspektoratu mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn. Budynek nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku na placu wewnętrznym jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. Wszelkie sprawy zgłaszane telefonicznie przez interesanta będą załatwiane w pomieszczeniu na poziome piwnicy.
  6. Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.