Informacja dla eksporterów świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00

Informacja Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla eksporterów świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej.

Informacja o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiedzialne za: jakość handlową, bezpieczeństwo żywności oraz stan fitosanitarny towarów, informują eksporterów o obowiązkach, które muszą być dopełnione podczas dokonywania wywozu świeżych owoców i warzyw z Polski do Federacji Rosyjskiej.

Eksporterzy świeżych owoców i warzyw objętych przepisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) na które obowiązują normy ogólne i normy szczegółowe przed dokonaniem wywozu towaru muszą:

 1. Wystąpić do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730). Uzyskanie zatwierdzenia oraz wpis do rejestru zakładów należy rozumieć jako objęcie zakładów nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 2. Zgłosić zamiar wywozu świeżych owoców i warzyw do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pisemne zgłoszenie może być przekazane pocztą, faxem, drogą elektroniczną lub osobiście. Zgłoszenie zamiaru wywozu może być dokonane przez eksportera lub upoważnionego przez niego przedsiębiorcę będącego producentem lub dostawcą lub spedytorem artykułów rolno-spożywczych, które są przedmiotem zamierzonego eksportu. W sytuacji, jeśli zgłoszenia zamiaru wywozu dokonuje podmiot upoważniony przez eksportera, powinien on do zgłoszenia dołączyć pisemne upoważnienie eksportera do dokonania przez niego tej czynności.
  Po otrzymaniu zgłoszenia upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w zakresie zgodności jakości handlowej zgłoszonych świeżych owoców i warzyw z odpowiednimi wspólnotowymi normami handlowymi. Kontrola zgodności musi być przeprowadzona dla każdej eksportowanej partii w miejscu jej załadunku przed kontrolą przedstawiciela PIORiN, który dokonuje zabezpieczenia przesyłki.
  Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:
  • świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
  • protokół niezgodności z normami handlowymi (UE) dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.
 3. Zgłosić wniosek o wystawienie świadectwa fitosanitarnego do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do właściwego dla miejsca uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia towaru [podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 849)].
  Do wniosku o wystawienie świadectwa fitosanitarnego dołącza się:
  • rosyjskie pozwolenie importowe wraz z urzędowym lub urzędowo potwierdzonym tłumaczeniem,
  • pisemne pełnomocnictwo eksportera do dokonania czynności w sytuacji, gdy wniosek składa podmiot upoważniony przez eksportera, oraz
  • dokumenty konieczne dla potwierdzenia, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do występowania w imieniu wskazanego eksportera,
  • zaświadczenie potwierdzające spełnienie, w miejscu pochodzenia, wymagań specjalnych określonych przez Federację Rosyjską, jeżeli wniosek o wystawienie świadectwa jest złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa innego niż wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca uprawy,
  • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli w wymaganiach Federacji Rosyjskiej obowiązek przeprowadzenia takiego zabiegu został ustanowiony,
  • świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu,
  • na wezwanie inspektora - inne dokumenty niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co do której ma być wydane zaświadczenie (tj. świadectwo fitosanitarne).
  Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w celu dokonania oceny stanu fitosanitarnego. Kontrola fitosanitarna musi być przeprowadzona w odniesieniu do całości eksportowanej przesyłki.
  Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor, w zależności od jej wyniku, wystawia:
  • świadectwo fitosanitarne kierowane do służb fitosanitarnych Federacji Rosyjskiej lub
  • postanowienie o odmowie wydania świadectwa.
  Po wystawieniu świadectwa fitosanitarnego przesyłka jest plombowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz do dokumentów dołączana jest informacja o nałożonych plombach.
 4. Spełnić wymagania wynikające z prawodawstwa rosyjskiego dotyczące:
  • wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  • obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o zastosowanych środkach ochrony roślin oraz
  • obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o dacie wykonania ostatniego zabiegu,
  • obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa na produkty pochodzące z innych Państw Członkowskich, jeśli taki wymóg został wprowadzony przez stronę rosyjską (aktualne informacje na stronie www.piorin.gov.pl; zakładka informacja dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej) wynikające z „Memorandum z dnia 26 marca 2008 roku dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów”.
  Spełnienie w/w wymagań eksporter poświadcza według wzoru oświadczenia, który jest dostępny w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa.
 5. Zgłosić przesyłkę do odprawy wywozowej polskim organom celnym, w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne.
  Polski organ celny, oprócz innych działań związanych z procedurą celną, dokonuje kontroli świadectwa fitosanitarnego, zabezpieczeń przesyłki, pod kątem ich zgodności z wzorami oryginalnych dokumentów oraz plomb.
  Po dokonaniu kontroli, organ celny potwierdza na świadectwie fitosanitarnym pieczęcią, że przedstawiony dokument jest oryginalny oraz że zawartość przesyłki nie została zmieniona po kontroli fitosanitarnej. Następnie organ celny nakłada na przesyłkę własne zamknięcia celne. W przypadku przesyłek wywożonych przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej, czynności te wykonuje sam eksporter. Brak wymienionych oznaczeń celnych będzie skutkował zakwestionowaniem przesyłki przez stronę rosyjską.
 6. W przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne należy dokonać wwozu przesyłki na terytorium Federacji Rosyjskiej przez punkt wskazany w świadectwie fitosanitarnym, wyznaczony przez stronę rosyjską.