Informacja dla producentów przetworów rybnych

opublikowano dn. 2015-07-24 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej informuje, iż zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18 ze zm.) i załącznikiem IX ,,Oznaczanie ilości netto” pkt. 5 do tego rozporządzenia w przypadku gdy środek spożywczy (w tym przypadku przetwór rybny mrożony i głęboko mrożony) został glazurowany, deklarowana masa netto tego środka podawana jest z wyłączeniem glazury, tzn. masa netto środka spożywczego będzie masą netto samej ryby bez glazury.

Powyższe odnosi się do przetworów rybnych mrożonych i głęboko mrożonych w opakowaniach przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

Wobec tego dodatkowe podanie w oznakowaniu takiego rodzaju produktu masy będącej sumą masy ryby i glazury będzie wprowadzało konsumenta w błąd i jest w przedmiotowym przypadku zabronione.

Informacja o sumarycznej masie ryby i glazury może być natomiast przekazywana na poziomie kontaktów handlowych między dostawcą a odbiorcą, np. na etapie transportu. Umieszczenie takiej informacji na opakowaniach zbiorczych bądź transportowych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego uznaje się za dopuszczalne, szczególnie gdy zgodnie z §19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29) ryba mrożona w glazurze będzie oferowana do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub będzie pakowana w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego gdyż przedstawienie informacji o ilościowej zawartości glazury lub ryby w produkcie jest wówczas niezbędne w miejscu sprzedaży.