Informacja o pobieraniu opłat za czynności kontrole związane z przeprowadzeniem kontroli granicznej

opublikowano dn. 2020-12-28 10:53

Od 1 stycznia 2021 r., stosuje się nowe brzmienie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2020 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zgodnie, z którym przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc pod uwagę powyższe od 1 stycznia 2021 r. organy IJHARS zobowiązane są do naliczania opłat za czynności kontrolne związane z przeprowadzeniem kontroli granicznej, Opłaty te będą dotyczyły w szczególności:

  • artykułów rolno-spożywczych przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • artykułów rolno-spożywczych wskazanych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U z 2020 poz. 1934),
  • importowanych i eksportowanych owoców i warzyw objętych normami handlowymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U.UE.L.2011.157.1),
  • produktów ekologicznych objętych świadectwem kontroli, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z wyłączeniem żywych zwierząt ekologicznych oraz produktów ekologicznych, o których mowa w art, 1- ust. 2 lit. c-d rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, tj. pasz oraz wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy.

Koszty kontroli naliczane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1949).