Obowiązek przekazywania informacji w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

opublikowano dn. 2017-01-03 00:00

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przypomina, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 58) handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce i warzywa w ilości 100 tys. kg i powyżej, zobowiązani są do przekazywania informacji o:

  • rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami i warzywami objętymi normami handlowymi UE,
  • ilości wyrażonej w kilogramach owoców i warzyw objętych normami handlowymi UE, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedmiotowe informacje, handlowiec powinien przekazać niezwłocznie w następnym roku kalendarzowym w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS właściwemu ze względu na lokalizację siedziby firmy lub miejsce zamieszkania handlowca.

Powyższe dotyczy również handlowców nie mających miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzają do obrotu lub dokonują przewozu świeżych owoców lub warzyw na tym terytorium.

WIJHAR-S w Olsztynie informuje ponadto, że z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych informacji, o których mowa w § 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 74) zwolnieni są handlowcy, którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych,
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu,
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przywozu świeżych owoców i warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są przesłać stosowne informacje o ilości świeżych owoców i warzyw, na aktualnie obowiązującym formularzu, na adres Wojewódzkiego Inspektoratu, faxem na numer (089) 521-33-25 lub drogą elektroniczną w postaci pliku EXCEL na adres: wijhars@wijhar.olsztyn.pl.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna art. 40, ust. 4, pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 58).

Powyższy, aktualnie obowiązujący formularz przekazania informacji o ilości świeżych owoców i warzyw znajduje się na stronie internetowej WIHARS w Olsztynie w zakładce Wzory dokumentów/Owoce i warzywa.