Podstawy prawne prowadzenia czynności kontrolnych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

opublikowano dn. 2016-02-15 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.) informuje, że:

 1. Urzędowe kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, ze względu na swój charakter, przeprowadzane są bez wcześniejszego zawiadomienia Przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 584) w związku z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004 str.1).
 2. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na podstawie art. 24 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych pracownicy Inspekcji  uprawnieni są do:
  • wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń kontrolowanych jednostek oraz poruszania się na tym terenie i w tych obiektach i pomieszczeniach;
  • wstępu do środków transportu kontrolowanych jednostek i przeprowadzania ich oględzin;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
  • żądania okazywania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli;
  • pobierania nieodpłatnie próbek do badań;
  • żądania sporządzenia kserokopii i urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym związanych z przedmiotem kontroli;
  • legitymowania osób przebywających na terenie jednostki kontrolowanej w trakcie przeprowadzanej kontroli.
 3. Czynności kontrolne dokonywane są w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zaś w czasie jego nieobecności kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa (art. 80 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
 4. Niedopełnienie w/w przepisów skutkujące niedopuszczeniem do kontroli bądź też ograniczeniem przysługujących Inspektorom uprawnień w jej przeprowadzeniu może zostać uznane za uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli, za które grożą stosowne sankcje prawne na podstawie art. 40a ust. 1 i ust. 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Informując o powyższych uprawnieniach Organu kontroli oraz o obowiązkach ciążących na kontrolowanych przedsiębiorcach prosi się o spowodowanie przestrzegania przywołanych przepisów.