Skargi i wnioski

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2021-02-18 13:16

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie odbywa się codziennie w godzinach pracy, tj. od 7:30 - 15:30, oraz w każdy poniedziałek, po godzinach pracy, tj. 15:30 - 16:30 w siedzibie Inspektoratu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące dane:

  • datę przyjęcia skargi lub wniosku,
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (lub nazwę),
  • zwięzły opis treści sprawy,
  • podpis wnoszącego skargę lub wniosek oraz podpis przyjmującego zgłoszenie.

Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargi i wnioski, potwierdza ich zgłoszenie.

Wojewódzki Inspektor kwalifikuje sprawę jako „skarga” lub „wniosek” i przekazuje do komórki organizacyjnej lub wyznaczonego pracownika, wyznaczając termin jej załatwienia wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wpływające skargi i wnioski, podlegają rejestracji przez komórkę organizacyjną lub wyznaczonego pracownika w rejestrze skarg i wniosków.

 

  1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Nadzór nad całokształtem spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje - Wojewódzki Inspektor.