Wymagania dotyczące jakości handlowej świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-03-10 14:49

Wymagania dotyczące oznakowania

Świeże owoce i warzywa objęte szczegółową normą handlową

 • do owoców i warzyw objętych szczegółową normą handlową, których uprawa jest możliwa na terytorium Polski zaliczają się jabłka, owoce cytrusowe, kiwi, brzoskwinie, nektaryny, gruszki, truskawki, winogrona stołowe, sałata, endywia, papryka słodka, pomidory.
 • w miejscu sprzedaży wymagane są następujące informacje o produkcie:
  • nazwa odmiany lub typu handlowego – w zależności od wymagań zawartych w normach szczegółowych.
   Podajemy obowiązkowo w przypadku jabłek, gruszek pomarańczy, mandarynek i winogron,
  • klasę jakości – w zależności od wymagań zawartych w normach szczegółowych,
   jabłka, owoce cytrusowe, kiwi, gruszki, brzoskwinie, nektaryny, truskawki, winogrona stołowe, papryka słodka i pomidory posiadają następujące klasy jakości: ekstra, I i II,
   sałata, endywia posiadają następujące klasy jakości: I i II,
  • kraj pochodzenia produktu: np. „Polska”,
  • dane identyfikacyjne producenta.
 • jeśli produkty sprzedawane są w opakowaniach ww. informacje powinny zostać uzupełnione o następujące dane:
  • nazwa produktu,
  • wielkość – w zależności od wymagań zawartych w normach szczegółowych,
  • w przypadku kiwi, brzoskwiń i nektarynek w stosownych przypadkach barwa miąższu,
  • w przypadku pomidorów wiśniowych/koktajlowych zarówno na gałązkach jak i pojedynczych podajemy określenia „pomidory” lub „pomidory na gałązkach” wraz z typem handlowym np. „pomidory koktajlowe na gałązkach”,
  • masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu,
  • dane identyfikacyjne pakującego.

Świeże owoce i warzywa objęte ogólną normą handlową

 • ogólną normą handlową objęte są pozostałe warzywa i owoce nie wymienione powyżej,
 • w miejscu sprzedaży wymagane są następujące informacje o produkcie:
  • dane identyfikacyjne producenta,
  • kraj pochodzenia produktu: np. „Polska”,
 • jeśli produkty sprzedawane są w opakowaniach ww. informacje powinny zostać uzupełnione o:
  • rodzaj produktu – nazwa, jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz,
  • masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu,
  • dane identyfikacyjne pakującego.

Ziemniaki

 • oznakowanie ziemniaków powinno zawierać następujące informacje:
  • rodzaj produktu – nazwa tj.: „ziemniaki wczesne”/„młode” - zebrane na początku zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości o skórce łuszczącej, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu lub „ziemniaki jadalne” – zebrane po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej,
  • dane identyfikacyjne producenta/wprowadzającego – imię nazwisko/nazwa firmy oraz adres,
  • kraj pochodzenia produktu: np. nazwa kraju - Polska, kraje UE, spoza UE, wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia – Polska, kraje spoza UE.
 • w przypadku bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki oznakowanie dodatkowo powinno zawierać numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa podmiotu, który je wprowadza do obrotu. Wspomniany numer umieszcza się:
  • w przypadku produktów pakowanych – na opakowaniu,
  • w przypadku produktów nieopakowanych – na przewożących je środkach transportu lub w dokumentach towarzyszących, jeśli informacje w nich zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.
 • jeśli produkty sprzedawane są w opakowaniach ww. informacje powinny zostać uzupełnione o:
  • warunki przechowywania produktu (jeśli produkt wymaga szczególnego przechowywania),
  • ilość netto żywności poprzedzona wyrażeniem „masa netto” lub „zawartość netto” – podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji ±.

Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania

 • nazwa żywności oraz masa netto muszą znajdować się w jednym polu widzenia,
 • informacje dotyczące żywności podaje się w sposób zapewniający wyraźną czytelność z użyciem znaków o rozmiarze czcionki, których wysokość małej litery „x” wynosi co najmniej 1,2 mm,
 • informacje na temat żywności muszą być dobrze widoczne, wyraźnie czytelne, nieusuwalne umieszczone na jednej stronie opakowania,
 • informacje na temat żywności nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem,
 • masa netto umieszczona na opakowaniu:
  • może być poprzedzona wyrażeniem „masa netto”, „zawartość netto”,
  • podaje się w jednostkach masy tj. gramach (g) lub kilogramach (kg),
  • podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji ±,
 • Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Dobrowolne informacje na temat żywności

które można umieścić w oznakowaniu

 • nie mogą one wprowadzać konsumenta w błąd, być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta,
 • muszą być poparte dowodami,
 • nie mogą być prezentowane ze szkodą dla przestrzeni dostępnej do prezentowania informacji obowiązkowych.

Przykłady dobrowolnych informacji stosowanych w przypadku świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków:

 • nazwa odmiany,
 • wielkość,
 • „Produkt polski” może być stosowana wyłącznie w przypadku świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków uprawianych w Polsce. W oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego informację „Produkt polski” można zamieszczać w formie ściśle określonego znaku graficznego zawierającego tę informację.

Wymagania dotyczące jakości świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

 • owoce i warzywa objęte normą ogólną i szczegółowymi normami handlowymi muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
 • ziemniaki wczesne / młode lub ziemniaki jadalne muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Broszurka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Wykaz aktów prawnych zawierających szczegółowe informacje:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw,
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.

Na stronie www.ijhars.gov.pl znajduje się przewodnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011