Wymagania dotyczące oznakowania jaj

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-03-11 09:41

Obowiązkowe informacje w przypadku produktów sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży

Nazwa środka spożywczego

Nazwą środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana w przepisach, w przypadku braku takiej nazwy nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się nazwę opisową tego środka spożywczego. Nazwa opisowa zawiera opis środka spożywczego, w tym również jego zastosowania, w sposób wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru środka spożywczego.

jaja

to jaja w skorupkach - inne niż jaja wylewki, jaja inkubowane lub jaja gotowane - od kur z gatunku Gallus gallus i nadające się do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przygotowania produktów jajecznych.

jaja przemysłowe

to jaja nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

jaja „ekstra” lub „ekstra świeże”

to jaja do dziewiątego dnia po zniesieniu. Wysokość komory powietrznej jaj „ekstra” nie może przekroczyć 4mm.

Jedynie zakłady pakowania klasyfikują i pakują jaja oraz etykietują ich opakowania.

Oznakowanie jaj wyprodukowanych przez producenta utrzymującego nie więcej niż 50 kur niosek sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi finalnemu w miejscu ich produkcji może nie zawierać oznaczeń klasyfikacji jakościowej i wagowej oraz oznaczenia kodu producenta na skorupce jaj. Oznakowanie takich jaj powinno zawierać informacje dotyczące wprowadzającego do obrotu tj. nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą lub imię, nazwisko i adres producenta jaj.

Oznakowanie jaj sprzedawanych przez producentów bezpośrednio konsumentowi finalnemu w miejscu ich produkcji (do 2450 szt. tygodniowo) może nie zawierać oznaczeń klasyfikacji jakościowej i wagowej powinno jednak zawierać oznaczenia kodu producenta na skorupce jaj.

Kod producenta

oznacza numer wyróżniający miejsca produkcji

 • składa się z numeru oznaczającego system chowu kur niosek, kodu państwa (PL dla Polski) oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
 • umieszcza się na skorupce jaja,
 • kod producenta powinien być widoczny, czytelny i mieć przynajmniej 2 mm wysokości.

Oznakowanie jaj klasyfikowanych w zakładach pakowania jaj prowadzonych przez rolników i sprzedawanych luzem w ramach rolniczego handlu detalicznego powinno zawierać następujące informacje:

Nazwę artykułu rolno-spożywczego

Dane producenta

imię nazwisko oraz adres.

Kod producenta

umieszczony na skorupce jaja, oznakowanie powinno zawierać jego objaśnienie.

Klasy wagowe jaj klasy A

 • klasę wagową podaje się za pomocą odpowiednich liter i/lub określonych nazw, może być uzupełniona odpowiednimi zakresami wagowymi
  • XL - bardzo duże: masa ≥ 73 g,
  • L - duże: 73 g > masa ≥ 63 g,
  • M - średnie: 63 g > masa ≥ 53 g,
  • S - małe: masa < 53 g,
 • dopuszczalna jest sprzedaż opakowanych jaj o różnej wielkości opatrzonych informacją np. „Jaja różnej wielkości” oraz informacją jaką masę ma najmniejsze jajko.

Klasa jakości

 • Jaja klasy A posiadają następujące cechy:
  • skorupa i kutikula: czysta, nieuszkodzona, normalny kształt,
  • komora powietrza: wysokość nieprzekraczająca 6 mm, nieruchoma; jednakże w odniesieniu do jaj, które mają być wprowadzane do obrotu jako "ekstra", wysokość nie może przekraczać 4 mm,
  • żółtko: podczas prześwietlania widoczne jako cień, bez wyraźnego zarysu, lekko ruchome podczas obrotu jajem i powracające do centralnego położenia,
  • białko: przejrzyste, przezroczyste,
  • zarodek: rozwinięcie niewidoczne,
  • ciała i zapachy obce: niedopuszczalne,
  • nie mogą być myte ani czyszczone,
  • nie mogą być poddawane utrwaleniu ani chłodzeniu,
 • Jaja, które nie posiadają cech jakościowych określonych dla jaj klasy A są klasyfikowane jako jaja klasy B,
 • Jaja klasy B przeznaczone są wyłącznie do celów przemysłu spożywczego i niespożywczego,
 • Jaja klasy A, które przestały posiadać te cechy, mogą zostać przeklasyfikowane na jaj klasy B.

Oznaczenie metody chowu kur niosek

 • 0 – jaja z chowu ekologicznego
 • 1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu
 • 2 – jaja z chowu ściółkowego
 • 3 – jaja z chowu klatkowego

Data minimalnej trwałości

wynosi nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia

 • składa się z dnia miesiąca oraz roku w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie. W przypadku jaj wystarczy oznaczenie dnia oraz miesiąca,
 • datę minimalnej trwałości poprzedza sformułowanie: „Najlepiej spożyć przed”, któremu towarzyszy sama data lub odesłanie do miejsca gdzie data minimalnej trwałości produktu jest podana np. „na pokrywie opakowania”.

W przypadku jaj klasyfikowanych w zakładach pakowania jaj prowadzonych przez rolników i sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych w ramach rolniczego handlu detalicznego informacje o produkcie muszą zostać uzupełnione o:

 • kod zakładu pakowania,
 • informację dotyczącą specjalnych warunków przechowywania – „przechowywać w warunkach chłodniczych”,
 • objaśnienie znaczenia kodu producenta umieszczone na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania,
 • kod identyfikacyjny partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach.
  • kodem partii produkcyjnej może być data minimalnej trwałości jeśli określona jest co najmniej z podaniem dnia i miesiąca jeśli określenie to wystarczy do identyfikacji partii. W oznakowaniu umieszczamy informację o tym co jest kodem identyfikacyjny partii np. „data minimalnej trwałości jest równocześnie numerem partii”,
  • jeżeli nie jest możliwe jednoznaczne odróżnienie kodu identyfikacyjnego od innych informacji zawartych w oznakowaniu, kod identyfikacyjny należy poprzedzić literą "L",
 • liczbę sztuk w opakowaniu.

W przypadku stosowania oznaczenia sposobu żywienia kur niosek np. Jaja muszą być spełnione następujące wymagania:

 • odniesienie do zboża jako składnika paszy może być zamieszczone tylko w przypadku, gdy stanowi ono co najmniej 60 % masy składu danej paszy, w której produkty uboczne zbóż nie mogą stanowić więcej niż 15 %,
 • odniesienie dotyczy konkretnego zboża może być zamieszczone gdy stanowi ono co najmniej 30% składu paszy oraz spełnione są ww. wymagania dotyczące minimalnej ilości zbóż jako składników paszy,
 • odniesienie dotyczy więcej niż jednego rodzaju zboża to każde z nich musi stanowić co najmniej 5% składu paszy oraz spełnione są ww. wymagania dotyczące minimalnej ilości zbóż jako składników paszy.

Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Broszurka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Wykaz aktów prawnych zawierających szczegółowe informacje:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 1037/2001, i (WE) nr 1234/2007,
 • rozporządzenie komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Na stronie www.ijhars.gov.pl znajduje się przewodnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011