Zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
zaktualizowano dn. 2020-10-08 11:32

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora:

 1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych, a w szczególności:
  1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  2. kontrola jakości artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrola graniczna tych artykułów,
  3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
  4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania warunków niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
  5. kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze;
 2. Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno – spożywczych;
 3. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotyczących specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt;
 4. Nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt;
 5. Prowadzenie kontroli „ex post”;
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym realizacja zadań delegowanych;
 7. Współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
 8. Współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością handlową artykułów rolno - spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno – spożywczymi;
 9. Współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi za granicą w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
 10. Prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
 11. Prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami.

 

Więcej informacji na temat podstaw prawnych działalności Inspekcji oraz jej zadań można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych