Zestawienie dokumentów normalizacyjnych

opublikowano dn. 2019-06-15 00:00
Lp. Nazwa artykułu rolno – spożywczego Nazwa dokumentu normalizacyjnego
1 Ziarno zbóż, rośliny strączkowe i przetwory zbożowe Ziarno zbóż i przetworów zbożowych. Pobieranie próbek
PN-EN ISO 24333: 2010
Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek
PN - 72/A - 74001
Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych
PN - 74/C - 60008.
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe w przepływie. Pobieranie próbek za pomocą urządzeń mechanicznych
PN-EN ISO 6644: 2007
2 Ziarno roślin oleistych Ziarno roślin oleistych. Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej
PN-76/R-66146
Nasiona oleiste. Pobieranie próbek
PN-EN ISO 542:1997
Śruta nasion oleistych. Pobieranie próbek
PN – ISO 5500:1999
3 Pieczywo Pieczywo. Pobieranie próbek i kontrola jakości
PN - 86/A – 74104
4 Makarony Makaron. Pobieranie próbek i metody badań
PN - 93/A - 74130
5 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie i przygotowanie próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych
PN-A-86929: 1996
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek
PN- EN ISO 5555: 2002
6 Owoce i warzywa świeże Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 07 czerwca 2011 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011 r.)
7 Wyroby cukiernicze trwałe Wyroby cukiernicze trwałe. Pobieranie próbek
PN-73/A-74858
8 Wyroby i półprodukty ciastkarskie Wyroby i półprodukty ciastkarskie Pobieranie próbek i kontrola jakości
PN - 78/A - 74250
Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Badania mikrobiologiczne. Pobieranie próbek
PN – A – 74134 - 1
9 Mleko i przetwory mleczne Rozporządzenie MR i RW z dnia 25 sierpień 2004r w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku (Dz. U. NR 194, poz. 1997)
Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek
PN - 86/A - 86041
Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek
PN - 86/A - 86041/Az1: 2000
Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek
PN - EN ISO 707: 2009
10 Mięso i przetwory mięsne Mięso i przetwory mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań. Pobieranie próbek
PN - ISO 3100 - 1: 1999
Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie próbek
PN - 71/A - 82105
Przetwory mięsne. Konserwy. Pobieranie Próbek
PN-72/A -82052
11 Piwo Piwo. Pobieranie i przygotowywanie próbek
PN-A-79095: 2000
12 Produkty rolnictwa ekologicznego Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2004 r w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczenia pozostałości chemicznych środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 86, poz. 810)
13 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór jednostek produktu do próbki
PN-88-N-03010
14 Środki spożywcze-oznaczanie azotanów Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 364)