Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym

opublikowano dn. 2015-07-07 00:00

W związku z wejściem w życie w dniu 27 czerwca 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 799), odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym, może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Warunkiem stosowania ww. odstępstwa, w gospodarstwie w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.).

Gospodarstwo ekologiczne, w którym ma być trzymane bydło na uwięzi, musi spełniać kryteria małego gospodarstwa, tzn. nie może mieć więcej niż 40 sztuk dorosłych bydła. Ponadto, konieczność stosowania ww. odstępstwa musi wynikać z trudności związanych z klimatem, lub położeniem geograficznym, lub z trudności strukturalnych.
W ww. okolicznościach, dopuszczalne jest trzymanie bydła na uwięzi, jeżeli:

  • producent nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania,
  • bydło ma dostęp do pastwisk w okresie wypasania oraz dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu, gdy wypasanie nie jest możliwe.