Zmiany w zakresie nadawania uprawnień rzeczoznawcom

opublikowano dn. 2016-05-13 00:00

Zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy uległy istotnym zmianom w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505).

W wyniku ww. nowelizacji całkowitej likwidacji uległ zawód rzeczoznawcy w zakresie ustalania sposobu produkcji. Ułatwione zostało również uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw (wymóg zdania egzaminu zastąpiono obowiązkiem odbycia szkolenia).

W przypadku uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych zniesiony został również wymóg odnawiania tych uprawnień co 3 lata. Zgodnie ze zmienionymi przepisami uprawnienia te nabywane są bezterminowo po uprzednim zdaniu egzaminu.

Jedynym wyjątkiem, w przypadku którego wymóg odnawiania uprawnień pozostał utrzymany, jest zawód rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych (art. 35 ust. 2a oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obowiązującym brzmieniu). Podyktowane jest to szczególnie wysokimi kwalifikacjami, jakie powinny posiadać osoby dokonujące ustalania klas jakości zwierząt rzeźnych, oraz wagą czynności przez nich wykonywanych dla pewności i rzetelności obrotu tuszami.