Zmiany w zakresie sposobu znakowania mięsa wprowadzanego do obrotu luzem

opublikowano dn. 2020-08-18 08:51

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2178 z późn. zm.), informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1149).

Rozporządzenie to wprowadza dodatkowe wymagania w zakresie znakowania mięsa wprowadzanego do obrotu luzem tj.: konieczność umieszczenia w oznakowaniu informacji o państwie pochodzenia lub miejscu pochodzenia mięsa zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 19), wraz z grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia.

Wymóg podawania informacji o państwie pochodzenia lub miejscu pochodzenia wraz z grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia nie dotyczy mięsa, w którego oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski".

Informacja dotycząca państwa pochodzenia powinna być podana z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji nazwy produktu. Grafika przedstawiająca flagę państwa pochodzenia mięsa powinna mieć wysokość nie niższą niż wysokość czcionki użytej do prezentacji nazwy produktu.

Informacje te powinny zostać podane na wywieszce towarzyszącej bezpośrednio prezentowanemu produktowi umieszczonej w widocznym miejscu.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2020 r.