Zmiany w zakresie sposobu znakowania ziemniaków konsumpcyjnych

opublikowano dn. 2019-06-19 14:44

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w dniu 26 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 754).

Rozporządzenie to wprowadza zmiany w zakresie znakowania ziemniaków konsumpcyjnych opakowanych, oraz oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu, zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania ich w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego.

Głównym wymogiem wprowadzonym w tym akcie prawnym jest obowiązek podawania dodatkowo w oznakowaniu ziemniaków konsumpcyjnych pochodzących z Polski lub importowanych z krajów trzecich informacji o państwie pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”:

  • bezpośrednio na opakowaniu w przypadku ziemniaków opakowanych,
  • na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu w przypadku ziemniaków oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu.

Wymóg podawania informacji o państwie pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi nie dotyczy ziemniaków sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.